Slovensko ortodontsko društvo

Slovensko ortodontsko društvo je strokovno združenje specialistov zobne in čeljustne ortopedije iz Slovenije in tujine.

Namen društva je razvijati in podpirati strokovni razvoj zobne in čeljustne ortopedije in pospeševati sodelovanje s sorodnimi strokami in vedami. Društvo uresničuje svoje cilje z organizacijo strokovnih srečanj, tečajev, kongresov in z izdajanjem zbornikov, glasila in drugih publikacij. Društvo podpira raziskovalno delo, zlasti tisto, ki je temeljnega pomena za strokovni razvoj zobne in čeljustne ortopedije v Sloveniji. Društvo sodeluje s Slovenskim zdravniškim društvom in njegovimi združenji, društvi in sekcijami, z Zdravniško zbornico Slovenije, z državnimi organi in drugimi ustanovami. Društvo deluje v skladu s statutom Slovenskega ortodontskega društva, s Kodeksom medicinske etike in deontologije, Svetovnega zdravniškega društva (WMA), Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Svetovnega združenja zobozdravnikov (FDI), Evropskega ortodontskega združenja (EOS) in Evropskega združenja ortodontov (FEO).

Zgodovina društva

Ustanovni občni zbor društva je bil 27. 12. 1992 v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana Šiška. Pobudnik in utemeljitelj SOD je bil prof. dr. Franc Farčnik. Člani ustanovnega občnega zbora so bili prof. dr. F. Farčnik, prim. mag. M. Rejc Novak, prim. O. Herman, P. Keršič, prim. M. Korpar, M. Mišić, S. Senegačnik Ratajc, K. Sever Cimerman, M. Vidoševič, R. Zorec in N. Zupančič Pregelj. Prva predsednica društva je bila prim. mag. M. Rejc Novak, podpredsednica prim. M. Korpar, tajnica N. Zupančič Pregelj, blagajnik M. Vidoševič, predsednik znanstvenega odbora prof. dr. F. Farčnik, predsednik nadzornega odbora prim. O. Herman in predsednik častnega razsodišča R. Zorec. V decembru 1993 je potekala 1. skupščina SOD, ki jo je nagovoril dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. M. Bartenjev, predsednik razširjenega strokovnega kolegija za stomatologijo prof. dr. V. Vrbič in predsednik Odbora za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije prof. dr. M. Rode.

Zanimanje za društvo je hitro naraščalo. Število članov se je povečevalo in jih od ustanovnih 11 danes šteje že 107, aktivnih in tudi že upokojenih članov ter specializantov.

V dosedanjih letih delovanja je društvo organiziralo številna izobraževanja, ki se jih je udeleževalo veliko število specialistov in drugih udeležencev iz Slovenije in tujine. Slovensko ortodontsko društvo je izdalo 18 strokovnih gradiv in 2 zbornika. Med uspešnejšimi seminarji sta bila Preventivna in interceptivna ortodontija leta 1994 (280 udeležencev) in Sodobna ortodontsko protetična oskrba leta 2003 (645 udeležencev).

Prim. dr. Metoda Rejc Novak je bila predsednica društva od ustanovitve do leta 1995 in od leta 1997 do 2007. Zelo je zaslužna za strokovni in organizacijski razvoj slovenske ortodontije in preventivnega zobozdravstva. Društvo je pod njenim predsedovanjem postalo pridružen član Slovenskega zdravniškega društva in Svetovne federacije ortodontov (WFO). V letu 2000 so bila pripravljena tudi doktrinarna izhodišča Prednosti za ortodontsko zdravljenje glede na razvojna obdobja denticije, kar je olajšalo klinično delo in upravljanje s čakalnimi seznami. Pomemben prispevek k razvoju zobne in čeljustne ortopedije je upravni odbor društva dosegel s sporazumom z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 1996, po katerem je ortodontsko zdravljenje s fiksnimi aparati vključeno v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu zdravljenja odloča specialist zobne in čeljustne ortodontije.  Prim. dr. M. Rejc Novak je bila v okviru Zdravniške zbornice Slovenije imenovana tudi za predsednico kolegija za ortodontijo in pozneje za koordinatorja za specializacije iz zobne in čeljustne ortopedije. Na predlog stanovskih kolegov je prim. dr. Metoda Rejc Novak za svoje neutrudno življenjsko delo prejela najvišje, Hipokratovo priznanje Zdravniške zbornice Slovenije.

Prof. dr. F. Farčnik je od ustanovitve društva do leta 2007 vodil znanstveni odbor društva. Pripravil je sodoben, evropsko primerljiv program specializacije zobne in čeljustne ortopedije, ki je stopil v veljavo 1. 6. 2002. V sodelovanju s prim. dr. M. Rejc Novak je pripravil strokovno dokumentacijo za diagnostične postopke, načrtovanje zdravljenja in ugotavljanje uspešnosti ortodontske obravnave. Uvedel je Eismann-Farčnikov indeks  za vrednotenje obsega zobnih in čeljustnih nepravilnosti pri pacientih. Njegova zasluga je, da so ugledni tuji strokovnjaki predavali v okviru Slovenskega ortodontskega društva. Prof. dr. Franc Farčniku je za zaslužno delo prejel naziv Profesor Emeritus Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2008.

K razvoju slovenske ortodontije je pomembno prispeval M. Milačić, izjemen klinični specialist zobne in čeljustne ortopedije. Na povabilo prof. dr. F. Farčnika je leta 1992 začel z enodnevnimi tečaji fiksne tehnike ravnega loka (SWA) v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana. Društvo je istega leta organiziralo štiridnevni tečaj navedene tehnike, nato pa vsako leto do leta 2007 dvodnevne ali štiridnevne tečaje.

Prim. dr. Metoda Rejc Novak je bila dolgoletna aktivna predsednica društva od ustanovitve do leta 1995 in ponovno od leta 1997 do 2007. Predsedstvo sta nasledila predsednika izr. prof. Martina Drevenšek in Evgenij Komljanec, (vsak po dve mandatni obdobji), od leta 2018 pa društvo vodi asist. dr. Sanda Lah Kravanja, ki je bila v maju 2023 na volitvah ponovno izvoljena za predsednico društva v tretjem zaporednem mandatu.

Slovensko ortodontsko društvo je na podlagi analiz o obsegu dela, strukturi dela in čakalnih dob na Ministrstvu za zdravje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2007 doseglo uvedbo 23 novih ortodontskih programov, ki so bili razdeljeni po Sloveniji. Vse od takrat se SOD z Ministrstvom za zdravje in ZZZS vztrajno trudi za nove dodatne javne ortodontske programe za otroke in mladostnike z napotnicami za obravnavo, da bi prispevali k skrajševanju čakalnih dob, ki so v zadnjih letih eskalirale zaradi številnih napotitev s strani otroških zobozdravnikov.  Prav tako potekajo prizadevanja za poenoteno beleženje storitev in evidenc, ki predstavljajo podlago za statistično obdelavo podatkov o čakalnih dobah, številu novih primerov, realiziranem številu primerov itd. Intenzivno potekajo pogajanja z ustreznimi institucijami in zdravstveno politiko o za dodatne ortodontske programe za otroke in mladostnike, ki jim je omogočena specialistična čeljustno-ortopedska obravnava na napotnico ter aktivni programi skrajševanje čakalnih dob. Trenutno so prizadevanja usmerjena k projektu za utemeljeno napotovanje in izdajanje napotnic z uvajanjem EFO indeksa na primarni ravni. Zaradi generacijskih sprememb, ki nastajajo zaradi upokojevanja specialistov in prihoda novih izobraženih kadrov, ki so zaključili postopek specializacije pa si SOD  prizadeva, da bi pristojne institucije omogočile čim bolj učinkovit in hiter postopek za izbiro novega ali nadomestnega ortodonta za zavarovance, ki so zaradi upokojitve ortodonta ostali brez oskrbe. Izkazuje se, da so postopki dolgotrajni in bolj zapleteni, kot bi si specialisti ortodontije in pacienti želeli.

V letu 2015 je bil pripravljen osnutek osvežene spletne strani društva, ki je od leta 2018 sprotno obnavljana in dopolnjena z aktualnimi vsebinami.

O delovanju Slovenskega ortodontskega društva

Slovensko ortodontsko društvo je samostojna pridružena strokovna sekcija Slovenskega zdravniškega društva, ki je obeležilo 160. obletnico delovanja. Samostojno in v družbi strokovnih sekcij si Slovensko ortodontsko društvo prizadeva za aktivno prisotnost in sodelovanje s stanovskimi in strokovnimi inštitucijami v slovenskem in mednarodnem prostoru ter po najboljših močeh poskuša zastopati interese članov, da bi tudi v obdobju nenaklonjenih zdravstvenih politik složno delovali v dobrobit pacientov in staršev ter  v vseh starostnih skupinah uporabnikov.

Slovensko ortodontsko društvo s ponosom praznuje 30. letnico delovanja, ki smo jo slavnostno obeležili s strokovnim seminarjem in slavnostno akademijo v decembru 2022, v letu 2023 pa bodo visokemu jubileju posvečeni vsi strokovni in družabni dogodki v organizaciji SOD

Pomembni dogodki Slovenskega ortodontskega društva

Slovensko ortodontsko društvo organizira vsaj tri strokovno – izobraževalne dogodke letno: spomladansko in jesensko strokovno srečanje, seminar ali delavnico ter tradicionalni decembrski seminar s slavnostno prednovoletno večerjo z druženjem članov. Seznam dogodkov s programi je dosegljiv na spletni strani društva: https://ortodontija-drustvo.si/

V več kot dvajsetih letih delovanja je društvo organiziralo številna izobraževanja za udeležence iz Slovenije in tujine, izdalo 18 strokovnih gradiv in 2 zbornika. Med najuspešnejšimi seminarji sta bila Preventivna in interceptivna ortodontija leta 1994 (280 udeležencev) in Sodobna ortodontsko protetična oskrba leta 2003 (645 udeležencev). V obdobju pandemije covid-19, ko so bili uvedeni številni varnostni epidemiološki ukrepi z omejitvami druženja, se je društvo uspešno tehnološko posodobilo in prilagodilo ter pričelo z virtualnim delovanjem, digitalizacijo in organizacijo spletnih seminarjev ter povezovanjem članov na daljavo.

Že v letu 2000 so bila pripravljena doktrinarna izhodišča Prednosti za ortodonstko zdravljenje glede na razvojna obdobja denticije, kar je olajšalo klinično delo in upravljanje s čakalnimi seznami. Pomemben prispevek k razvoju zobne in čeljustne ortopedije je upravni odbor društva dosegel s sporazumom z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 1996, po katerem je ortodontsko zdravljenje s fiksnimi aparati vključeno v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu zdravljenja odloča specialist zobne in čeljustne ortodontije. Prim. dr. M. Rejc Novak je bila v okviru Zdravniške zbornice Slovenije imenovana za predsednico kolegija za ortodontijo in za koordinatorja za specializacije iz zobne in čeljustne ortopedije. Prof. dr. F. Farčnik je od ustanovitve društva do leta 2007 vodil znanstveni odbor društva. Pripravil je evropsko primerljiv program specializacije zobne in čeljustne ortopedije, ki je stopil v veljavo 1. 6. 2002. V sodelovanju s prim. dr. M. Rejc Novak je pripravil strokovno dokumentacijo za diagnostične postopke, načrtovanje zdravljenja in ugotavljanje uspešnosti ortodontske obravnave. Uvedel je Eismann-Farčnikov indeks za vrednotenje obsega zobnih in čeljustnih nepravilnosti pri pacientih. Njegova zasluga je, da so ugledni tuji strokovnjaki predavali v okviru Slovenskega ortodontskega društva, med njimi je pomembno prispeval M. Milačič, izjemen klinični specialist zobne in čeljustne ortopedije delujoč v Švici. Na povabilo prof. dr. F. Farčnika je l. 1992 začel z enodnevnimi tečaji fiksne tehnike ravnega loka (SWA) v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana. Društvo je še večkrat kasneje organiziralo štiridnevni ali dvodnevni tečaj nesnemne tehnike, nato pa občasno še osvežitvene v tečaje.

Društvo je nadaljevalo s strokovnimi srečanji in seminarji s sodobnimi vsebinami, ki so jih
vodili priznani domači in tuji predavatelji.

V letu 2010 je v Portorožu potekal mednarodni kongres EOS (European Orthodontic Society) s skoraj 2000 udeleženimi specialisti ortodontije, ki nedvomno sodi med največje slovenske strokovne dogodke s področja čeljustne in zobne ortopedije. Organizacija pod vodstvom prof.dr. Maje Ovsenik je bila velik zalogaj, s prostovoljno pomočjo pa so sodelovali tudi številni člani SOD.

Obeleženje 25. letnice delovanja SOD v decembru 2018

Obeleženje 25. letnice delovanja Slovenskega ortodontskega društva je potekalo v decembru 2018 v GH Union v Ljubljani. Pripravljen je bil celodnevni strokovni program, predavateljica je bila priznana poljska specialistka  ortodontije dr. Ewa Czohorowska. Slavnostnega programa z večerjo in podelitvijo naziva častni član in častna članica SOD, ki so ga prejeli ustanovitveni člani in funkcionarji SOD iz leta 1992, so se udeležili številni upokojeni specialisti člani SOD in vabljeni gosti, med njimi predsednica zdravniške zbornice dr. Zdenka Čebašek Travnik, predsednik Odbora za zobozdravstvo in podpredsednik ZZS Krunoslav Pavlovič ter ambasador znanosti prof. dr. Vito Vrbič. Scenarij in potek prireditve je pripravila in vodila predsednica SOD asist. dr. Sanda Lah Kravanja. Več informacij o dogodku je na ogled tudi v podlistkih Aktualno in Galerija.

Sodelovanje s sodelavci v ortodontiji pred obdobjem s covid19

Slovensko ortodontsko društvo na strokovnih seminarjih občasno pripravlja tudi tematike za izobraževanje drugih sodelavcev, za ortodontske zobne tehnike, ortodontske asistentke in ustne higienike, ki pomembno prispevajo k delovanju ortodontskih timov.

Zadnje razširjeno srečanje pred epidemijo covid19 je potekalo v Portorožu, spomladi 2019,  ko je bil predavatelj za specialiste ortodontije priznani dr. John Bennett, utemeljitelj ene od tehnik ortodontskih obravnav z nesnemnimi ortodontskimi aparati (MBT). Ortodontsko delavnico za ortodontske  zobne tehnike je vodil dr. Stefano Negrini, vsi skupaj z ortodontskimi asistentkami pa smo prisluhnili dr. Aleksandru Zadelu, ki je predaval na tematiko o spopadanju s stresom.

V letu 2019 smo se v SOD posvetili izobraževanju o sodobnih tehnologijah, dr. Christodolus Laspos je predaval o ortodontskem zdravljenju z nevidnimi snemnimi opornicami Invisalign, na decembrskem srečanju pa so bila predavanja posvečena slikovnim tehnologijam, predavatelji so bili   dr. Giuseppe Perinetti,  doc. dr. Maja Mušič, dr. Alja Longo in prof. dr. Nataša Ihan Hren, ki so z različnih perspektiv predstavili CBCT, izvedena je bila tudi praktična delavnica za ortodonte.

Delovanje SOD v obdobju s covid-19 in ob sproščanju ukrepov ob epidemiji

V obdobju s pandemijo covid-19 se je društvo hitro prilagodilo novonastalim razmeram in omejitvenim ukrepom, ki so pomembno spremenili možnosti  direktne organizacije izobraževalnih dogodkov in strokovnih srečanj. Predsednica in UO SOD so aktivno sodelovali s stanovskimi organizacijami in Ministrstvom za zdravje pri pripravi in sprejemanju načrtov za delovanje v specialistični ortodontski dejavnosti v času epidemije. Razmere in pogoji za delo so se v tem edinstvenem obdobju popolnoma spremenile, zaradi omejitvenih ukrepov in varovanja zdravja je vse delo postalo zelo naporno za izvajalce in paciente ter starše.

Izobraževalne vsebine in strokovno izpopolnjevanje smo praktično takoj preselili v virtualni svet na digitalizirane spletne platforme, že takoj v maju 2020 pa je predsednici asist. dr. Sandi Lah Kravanja uspelo organizirati Prvi spletni seminar SOD. Mednarodni predavatelj dr. Martin Baxman je predaval o Digitalizaciji v ortodontiji ter o zaključevanju ortodontskih primerov, asist. dr. Sanda Lah Kravanja pa je vodila strokovno stanovski del z virtualno predstavitvijo dela upravnega odbora v obdobju »lockdowna«  v 1. valu epidemije covid-19.

Tudi za tradicionalno decembrsko prednovoletno srečanje v letu 2020 smo se družili po spletu. Organizirali smo Drugi spletni seminar SOD, virtualno interdisciplinarno srečanje, na katerega smo povabili tudi kolege specialiste parodontologije in protetike, mednarodno priznani predavatelj dr. Cesare Luzi pa je na daljavo predaval o Protetično vodeni ortodontiji. Ponovno je sledil strokovno-stanovski del, v katerem je predavanje z naslovom Slovenska ortodontijia v obdobju s covid-19 za člane pripravila predsednica SOD asist. dr. Sanda Lah Kravanja.

Tretji spletni seminar  SOD smo v decembru 2021 še morali organizirati virtualno. Predavala sta dr. Morten G. Laursen  o intruziji pri odprtem grizu in dr. Susanna Botticelli o obravnavi razcepov, k udeležbi in k razpravi pa smo povabili  tudi hrvaške kolege z Medicinske fakultete v Rijeki.

Delovanje  SOD po epidemiji covid19 se je hitro normaliziralo

Prvi hibridni dogodek, kombinacija udeležbe v živo in virtualno na daljavo, je bil izveden že v maju 2021, takoj ob sproščanju  epidemioloških ukrepov po dolgotrajnem zaprtju izobraževalnih dejavnosti in druženj. Slovensko ortodontsko društvo je pripravilo seminar ponovno v živo in z razstavljalci v Domus Medica na Zdravniški zbornici. O Ortodontskem zdravljenju brez ortodontskih aparatov  ter o Digitalizaciji v ortodontiji sta predavala mednarodna strokovnjaka dr. Lorenz Moser (hibridno, s povezavo na daljavo) in prof. dr. Maja Ovsenik, nekaj članov SOD pa je predstavilo svoje izkušnje o Ortodontskem zdravljenju s prosojnimi folijami; sledila je redna volilna skupščina, na kateri je bilo izvoljeno novo vodstvo ter upravni odbor z vsemi organi društva. V naslednjem mandatnem obdobju 2021-2023 je društvo še naprej vodila in predstavljala predsednica  asist.dr. Sanda Lah Kravanja z ekipo upravnega odbora.

Upravni odbor SOD je zaradi potreb delovanja postavil temelje in pravne podlage za virtualno delovanje na daljavo. Trudili smo se, da so se strokovna srečanja in druženje vrnilo na delovanje v živo v čim krajšem možnem času, sestanki UO se še vedno izvajajo virtualno.

V maju 2022 je bilo organizirano mednarodno regijsko strokovno srečanje specialistov ortodontije na Bledu, Power2Reason, kjer so bili predavatelji priznani kolegi z Univerze v Aarhusu na Danskem pod vodstvom prof. Birte Melsen. Predavali so še dr. Cesare Luzi, dr. Morten G. Lauresen, dr. Susanna Botticelli in prof. dr. Maja Ovsenik. Vsem tujim predavateljem z Danske je bilo podeljeno častno članstvo v SOD.

Obeleženje 30. letnice delovanja SOD v decembru 2022

V decembru 2022 je bilo v za SOD kar  tradicionalnem GH Union v Ljubljani  izvedeno strokovno srečanje za obeleženje 30.letnice delovanja SOD. Potekalo je z naslovom »Z izkušnjami v preteklosti k izzivom v prihodnosti«, kjer je bil predstavljen razvoj zobozdravstva z ortodontijo v slovenskem prostoru in interdisciplinarno sodelovanje s specialističnimi področji v zobozdravstvu, s pomočjo katerih so bile obravnavani pacienti v vseh starostnih obdobjih. Na slavnostni večerji z bogatim kulturnim programom je bila v živo ponovno izvedena Himna ortodontov, ob 30. letnici delovanja pa so bili podeljeni tudi nazivi častni član in članica specialistom ortodontije in sodelavcem z drugih medicinskih področij ter zahvale zaslužnim članom SOD za delovanje v društvu. Naziv častnega člana/članice SOD so prejeli:  dr. Frank Weiland iz Avstrije, prof. dr. Nataša Ihan Hren, prof. dr. Irena Hočevar Boltežar in doc. dr. Marjan Premik.

Slovensko ortodontsko društvo v četrtem  desetletju delovanja

Slovensko ortodontsko društvo je tudi v letu 2023 pripravilo tradicionalno pomladno strokovno srečanje za specialiste čeljustne in zobne ortopedije. Po nekaj letih premora smo ponovno povabili tudi sodelavce v timih, skupaj smo sodelovali specialisti ortodontije, zobne asistentke in ustni higieniki. Osrednji del srečanja je potekal pod naslovom Estetika v ortodontiji in Pomen skrbi za ustno zdravje, predavali so dr. Martin Baxmann,  asist. Romana Mance Kristan, doc. dr. Rok Schara in prof. dr. Maja Ovsenik. O pomenu ega, o samozavestnem nasmehu, o strahu pred pred zobozdravnikom in o umetni inteligenci v ortodontski stroki sta predavala dr. Aleksander Zadel in asist. dr. Sanda Lah Kravanja. Za sodelavce v timih pa so bile s certificiranimi iTOP inštruktorji izvedene tudi praktične delavnice o pripomočkih in tehnikah za učinkovito ustno higieno pri ortodontskih pacientih.

V okviru strokovnega srečanja in v skladu s statutom SOD je bila izvedena tudi redna volilna skupščina, na kateri je bilo izvoljeno novo vodstvo ter upravni odbor z vsemi organi društva.

V mandatnem obdobju 2023-2025 bo društvo še naprej, v tretje zaporedno mandatno obdobje, vodila predsednica asist.dr. Sanda Lah Kravanja z ekipo upravnega odbora.

Člani društva redno aktivno sodelujejo s prispevki tudi na domačih in mednarodnih strokovnih kongresih in simpozijih.

 

Pomembne povezave

Člani Slovenskega ortodontskega društva smo člani svetovnih ortodontskih združenj:

European Orthodontic Society (EOS): https://www.eoseurope.org/

European Federation of Orthodontic Specialists Association (EFOSA): http://www.efosa.eu/

World Federation of Orthodontists (WFO): https://www.wfo.org/

American Association of Orthodontists (AAO): https://www.aaoinfo.org/

Societá Italiana di Ortodonzia (SIDO): http://www.sido.it/

EurAsian Association of Orthodontists (EAO): https://www.eaomembers.org/

Foederatio Europea Orthodontica – European Federation of Orthodontics: https://feo-online.com/

 

Spletna stran Slovenskega ortodontskega društva

Spletna stran Slovenskega ortodontskega društva, pridružene samostojne strokovne sekcije v okviru Slovenskega zdravniškega društva, je namenjena članom specialistom zobne in čeljustne ortopedije, zdravnikom, zobozdravnikom in študentom, ki iščejo splošne informacije, strokovne vire, informacije o izobraževalnih dogodkih v Sloveniji  in tujini in podatke o dejavnostih članov.

Spletna stran je namenjena vsem, ki se z ortodontijo želijo seznaniti tudi kot pacienti ali iščejo njim najbližjega specialista.

Vabljeni, da prelistate posamezne podlistke na spletni strani in se seznanite s strokovnim  delovanjem članov specialistov zobne in čeljustne ortopedije!

 

 

NAPOVEDUJEMO

IZVEDLI SMO

 

ČAKALNE DOBE V ORTODONTIJI

Februar 2023


Izjava o čakalnih dobah v ortodontiji, februar 2023, za novinarje na povezavi:


Vidno in nevidno v ortodontiji  35. zobozdravniški bilten, marec 2023:


Zdravniška zbornica o čakalnih dobah v ortodontiji  RTV Slo1 Odmevi in 37. zobozdravniški bilten, julij 2023:

SOD PRAZNUJE 30 LET

 

   

 

SODELUJEMO
Spletni pogovor v živo na FB Ustno zdravje na povezavi:  Facebook

V sredo, 18. 11. 2020 ob 18. uri:
V živo sta se pogovarjala prim. Matej Leskošek, dr.dent.med. in predsednica SOD dr. Sanda Lah Kravanja, dr.dent.med, spec. čeljustne in zobne ortopedije

ZDRAVSTVENIPORTAL.SI

Končno vendarle tudi pri nas…

Čakalne dobe v otroški ortod…

Kako rešiti probleme v zoboz…

SOD praznuje že 25.let delovanja

 

   

WFO – Svetovno ortodontsko združenje praznuje 25 let
– SOD pridružen član

Predsednica SOD: Informacije o ortodontskem zdravljenju po pandemiji COVID-19

AKTUALNO

Kako bo ukrepalo Ministrstvo za zdravje za skrajšanje čakalnih vrst v ortodontiji?  Več informacij sledi…


Aktualno v medijih o ortodontijiveč
Minister Aleš Šabeder že bivši minister, obljube ortodontom ostale nerealizirane.
Kako bo ukrepal novi minister Tomaž Gantar?

Novi minister za zdravje Tomaž Gantar  Ministrstvo za zdravje objavilo razpis za nove izvajalce:


Kako bo ukrepal novi minister Janez Poklukar?

Kako bosta ukrepala glede ortodontije novi minister za zdravje Daniel Bešič Loredan in državni sekretar mag. Tadej Ostrc, ki je zobozdavnik?

Minister Bešič Loredan napoveduje:

Ponovno menjave na vrhu
v juliju 2023 poletu delovanja odstopil minister Bešič Loredan, vlogo ministra za zdravje prevzema PV dr. Golob.

SEMINARJI DRUGIH ORGANIZATORJEV

Upravni odbor SOD od 2018

ARHIV DOGODKOV SOD:

Zbornik ob 30. obletnici


Decembersko strokovno srečanje SOD z redno letno skupščino


Pogovor s predsednico SOD na Val 202 v oddaji Zdravstvo 3.0 29-08-2023


Tiskovna konferenca: Utemeljeno izdajanje napotnic za ortodontsko obravnavo z EFO indeksom 28-08-2023


Profesorju Farčniku v slovo


Curaden AO Habakuk Mb 19 in 20-05-2023


Digital flash – Free Bonding and Practice Management 14 in 15-04-2023


Novinarska konferenca 15-02-2023


Zdravniška zbornica 14-02-2023


SOD PRAZNUJE 30 LET


MOIP-SIDO Int.Congress, 2022


Forestadent Ibiza, 29. – 01. 10. 2022


Power2Reason Bled, 13. in 14. maj 2022, z mednarodno udeležbo


Spomladansko delovno srečanje SOD – Ljubljana: 2.4.2022


3.spletni seminar SOD: 03.12.2021


Hibridni seminar:
Digitalizacija v ortodontiji in ortodontsko zdravljenje z alignerji – naše izkušnje, 
29. maj 2021, Domus Medica Ljubljana in zoom
– webinar


2. spletni seminar SOD, 5. december 2020, dr. Cesare Luzi webinar.


Prvi webinar SOD: Spomladansko srečanje (Dr. Baxmann, Dr. Lah Kravanja) 23. maj 2020 – webinar


Anketa Slovenska ortodontija v obdobju COVID-19
sledi Spomladanski webinar…..Spomladanski webinarji z American Orthodontics 2020


DECEMBRSKO STROKOVNO SREČANJE SOD Z REDNO LETNO SKUPŠČINO, 20.12. 2019  CBCT V ORTODONTIJI


12. mednarodni kongres novih tehnologij v stomatologiji – 15. – 16. 11. 2019


18.10.2019: Dr. Chris Laspos: Why Invisalign? Ortodontsko zdravljenje z nevidnimi opornicami. 11.10.2019: Prof John Mew, Reading the Face.


PREDAVANJE Dr. M. Milačič in dr. Per C. Rank na MFUL, september 2019  /  Vabilo – 11-9-2019    Vabilo – 12-9-2019


DOLGO ČAKANJE NA ORTODONTA, SVET NA KANALU A, JUNIJ 2019


NOVOSTI V DENTALNI MEDICINI 2019 NA ZZS, 10. IN 11.5.(sodelujemo tudi specialisti ortodontije)


SPOMLADANSKO SREČANJE – PORTOROŽ, 22 in 23.3.2019


TRADICIONALNO STROKOVNO PREDNOVOLETNO SREČANJE, 21. DECEMBER 2018, LJUBLJANA


TISKOVNA KONFERENCA NA ZDRAVNIŠKI ZBORNICI O ČAKALNIH DOBAH V ORTODONTIJI, 2018


3.DNEVNO STROKOVNO SREČANJE, 11.-13. SEPTEMBER 2018, LJUBLJANA


SPOMLADANSKO SREČANJE IN VOLILNA SKUPŠČINA, PORTOROŽ, MAJ 2018


BIOPROGRESSIVE CONTEMPORARY ORTHODONTICS – april 2018


2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013