O društvu  ( Slovensko ortodontsko društvo )


Slovensko ortodontsko društvo je strokovno združenje specialistov zobne in čeljustne ortopedije iz Slovenije in tujine.

Namen društva je razvijati in podpirati strokovni razvoj zobne in čeljustne ortopedije in pospeševati sodelovanje s sorodnimi strokami in vedami. Društvo uresničuje svoje cilje z organizacijo strokovnih srečanj, tečajev, kongresov in z izdajanjem zbornikov, glasila in drugih publikacij. Društvo podpira raziskovalno delo, zlasti tisto, ki je temeljnega pomena za strokovni razvoj zobne in čeljustne ortopedije v Sloveniji. Društvo sodeluje s Slovenskim zdravniškim društvom in njegovimi združenji, društvi in sekcijami, z Zdravniško zbornico Slovenije, z državnimi organi in drugimi ustanovami. Društvo deluje v skladu s statutom Slovenskega ortodontskega društva, s Kodeksom medicinske etike in deontologije, Svetovnega zdravniškega društva (WMA), Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Svetovnega združenja zobozdravnikov (FDI), Evropskega ortodontskega združenja (EOS) in Evropskega združenja ortodontov (FEO).


Zgodovina društva


Ustanovni občni zbor društva je bil 27. 12. 1992 v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana Šiška. Pobudnik in utemeljitelj SOD je bil prof. dr. Franc Farčnik. Člani ustanovnega občnega zbora so bili prof. dr. F. Farčnik, prim. mag. M. Rejc Novak, prim. O. Herman, P. Keršič, prim. M. Korpar, M. Mišić, S. Senegačnik Ratajc, K. Sever Cimerman, M. Vidoševič, R. Zorec in N. Zupančič Pregelj. Prva predsednica društva je bila prim. mag. M. Rejc Novak, podpredsednica prim. M. Korpar, tajnica N. Zupančič Pregelj, blagajnik M. Vidoševič, predsednik znanstvenega odbora prof. dr. F. Farčnik, predsednik nadzornega odbora prim. O. Herman in predsednik častnega razsodišča R. Zorec. V decembru 1993 je potekala 1. skupščina SOD, ki jo je nagovoril dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. M. Bartenjev, predsednik razširjenega strokovnega kolegija za stomatologijo prof. dr. V. Vrbič in predsednik Odbora za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije prof. dr. M. Rode.

Zanimanje za društvo je hitro naraščalo. Število članov se je povečevalo in jih od ustanovnih 11 danes šteje že 107, aktivnih in tudi že upokojenih članov.

V dosedanjih letih delovanja je društvo organiziralo številna izobraževanja, ki se jih je udeleževalo veliko število specialistov in drugih udeležencev iz Slovenije in tujine. Slovensko ortodontsko društvo je izdalo 18 strokovnih gradiv in 2 zbornika. Med najuspešnejšimi seminarji sta bila Preventivna in interceptivna ortodontija leta 1994 (280 udeležencev) in Sodobna ortodontsko protetična oskrba leta 2003 (645 udeležencev).

Prim. dr. Metoda Rejc Novak je bila predsednica društva od ustanovitve do leta 1995 in od leta 1997 do 2007. Zelo je zaslužna za strokovni in organizacijski razvoj slovenske ortodontije in preventivnega zobozdravstva. Društvo je pod njenim predsedovanjem postalo pridružen član Slovenskega zdravniškega društva in Svetovne federacije ortodontov (WFO). V letu 2000 so bila pripravljena tudi doktrinarna izhodišča Prednosti za ortodontsko zdravljenje glede na razvojna obdobja denticije, kar je olajšalo klinično delo in upravljanje s čakalnimi seznami. Pomemben prispevek k razvoju zobne in čeljustne ortopedije je upravni odbor društva dosegel s sporazumom z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 1996, po katerem je ortodontsko zdravljenje s fiksnimi aparati vključeno v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu zdravljenja odloča specialist zobne in čeljustne ortodontije.  Prim. dr. M. Rejc Novak je bila v okviru Zdravniške zbornice Slovenije imenovana tudi za predsednico kolegija za ortodontijo in pozneje za koordinatorja za specializacije iz zobne in čeljustne ortopedije. Na predlog stanovskih kolegov je prim. dr . Metoda Rejc Novak za svoje neutrudno življenjsko delo prejela najvišje, Hipokratovo priznanje Zdravniške zbornice Slovenije.

Prof. dr. F. Farčnik je od ustanovitve društva do leta 2007 vodil znanstveni odbor društva. Pripravil je sodoben, evropsko primerljiv program specializacije zobne in čeljustne ortopedije, ki je stopil v veljavo 1. 6. 2002. V sodelovanju s prim. dr. M. Rejc Novak je pripravil strokovno dokumentacijo za diagnostične postopke, načrtovanje zdravljenja in ugotavljanje uspešnosti ortodontske obravnave. Uvedel je Eismann-Farčnikov indeks  za vrednotenje obsega zobnih in čeljustnih nepravilnosti pri pacientih. Njegova zasluga je, da so ugledni tuji strokovnjaki predavali v okviru Slovenskega ortodontskega društva. Prof. dr. Franc Farčniku je za zaslužno delo prejel naziv Profesor Emeritus Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

K razvoju slovenske ortodontije je pomembno prispeval M. Milačić , izjemen klinični specialist zobne in čeljustne ortopedije. Na povabilo prof. dr. F. Farčnika je l. 1992 začel z enodnevnimi tečaji fiksne tehnike ravnega loka (SWA) v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana. Društvo je istega leta organiziralo štiridnevni tečaj navedene tehnike, nato pa vsako leto do leta 2007 dvodnevne ali štiridnevne tečaje.

Prim. dr. Metoda Rejc Novak je bila dolgoletna aktivna predsednica društva od ustanovitve do leta 1995 in ponovno od leta 1997 do 2007. Predsedstvo sta nasledila predsednika izr. prof. Martina Drevenšek in Evgenij Komljanec, (vsak po dve mandatni obdobji), od leta 2018 pa društvo vodi dr. Sanda Lah Kravanja, ki je bila v maju 2021 na volitvah ponovno izvoljena za predsednico društva.

Slovensko ortodontsko društvo je na podlagi analiz o obsegu dela, strukturi dela in čakalnih dob na Ministrstvu za zdravje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2007 doseglo uvedbo 23 novih ortodontskih programov, ki so bili razdeljeni po Sloveniji. Prav tako potekajo prizadevanja za poenoteno beleženje storitev in evidenc, ki predstavljajo podlago za statistično obdelavo podatkov o čakalnih dobah, številu novih primerov, realiziranem številu primerov itd. Intenzivno potekajo pogajanja z ustreznimi institucijami in zdravstveno politiko o nadaljnjem prizadevanju za dodatne ortodontske programe za otroke in mladostnike, ki jim je omogočena specialistična čeljustno-ortopedska obravnava na napotnico ter aktivni programi skrajševanje čakalnih dob.

V letu 2015 je bil pripravljen osnutek osvežene spletne strani društva, ki je od leta 2018 sprotno obnavljana in dopolnjena z aktualnimi vsebinami.

Slovensko ortodontsko društvo je samostojna pridružena strokovna sekcija Slovenskega zdravniškega društva, ki letos praznuje 160. obletnico delovanja. Samostojno in v družbi strokovnih sekcij si Slovensko ortodontsko društvo prizadeva za aktivno prisotnost in sodelovanje s stanovskimi in strokovnimi inštitucijami v slovenskem in mednarodnem prostoru ter po najboljših močeh poskuša zastopati interese članov, da bi tudi v obdobju nenaklonjenih zdravstvenih politik složno delovali v dobrobit pacientov in staršev ter  v vseh starostnih skupinah uporabnikov.


Pomembni dogodki


Slovensko ortodontsko društvo organizira vsaj tri strokovno – izobraževalne dogodke letno: spomladansko in jesensko strokovno srečanje, seminar ali delavnico ter tradicionalni decembrski seminar s slavnostno prednovoletno večerjo z druženjem članov. Seznam dogodkov s programi je dosegljiv na spletni strani društva: https://ortodontija-drustvo.si/

V več kot dvajsetih letih delovanja je društvo organiziralo številna izobraževanja za udeležence iz Slovenije in tujine, izdalo 18 strokovnih gradiv in 2 zbornika. Med najuspešnejšimi seminarji sta bila Preventivna in interceptivna ortodontija leta 1994 (280 udeležencev) in Sodobna ortodontsko protetična oskrba leta 2003 (645 udeležencev). V obdobju pandemije covid-19, ko so bili uvedeni številni varnostni epidemiološki ukrepi z omejitvami druženja, se je društvo uspešno tehnološko posodobilo in pričelo z virtualnim delovanjem, organizacijo spletnih seminarjev ter povezovanjem članov na daljavo.

Že v letu 2000 so bila pripravljena doktrinarna izhodišča Prednosti za ortodontsko zdravljenje glede na razvojna obdobja denticije, kar je olajšalo klinično delo in upravljanje s čakalnimi seznami. Pomemben prispevek k razvoju zobne in čeljustne ortopedije je upravni odbor društva dosegel s sporazumom z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 1996, po katerem je ortodontsko zdravljenje s fiksnimi aparati vključeno v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu zdravljenja odloča specialist zobne in čeljustne ortodontije. Prim. dr. M. Rejc Novak je bila v okviru Zdravniške zbornice Slovenije imenovana za predsednico kolegija za ortodontijo in za koordinatorja za specializacije iz zobne in čeljustne ortopedije. Prof. dr. F. Farčnik je od ustanovitve društva do leta 2007 vodil znanstveni odbor društva. Pripravil je evropsko primerljiv program specializacije zobne in čeljustne ortopedije, ki je stopil v veljavo 1. 6. 2002. V sodelovanju s prim. dr. M. Rejc Novak je pripravil strokovno dokumentacijo za diagnostične postopke, načrtovanje zdravljenja in ugotavljanje uspešnosti ortodontske obravnave. Uvedel je Eismann-Farčnikov indeks za vrednotenje obsega zobnih in čeljustnih nepravilnosti pri pacientih. Njegova zasluga je, da so ugledni tuji strokovnjaki predavali v okviru Slovenskega ortodontskega društva, med njimi je pomembno prispeval M. Milačič, izjemen klinični specialist zobne in čeljustne ortopedije delujoč v Švici. Na povabilo prof. dr. F. Farčnika je l. 1992 začel z enodnevnimi tečaji fiksne tehnike ravnega loka (SWA) v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana. Društvo je še večkrat kasneje organiziralo štiridnevni ali dvodnevni tečaj nesnemne tehnike, nato pa občasno še osvežitvene v tečaje.

Društvo je nadaljevalo s strokovnimi srečanji in seminarji s sodobnimi vsebinami, ki so jih
vodili priznani domači in tuji predavatelji.

V letu 2010 je v Portorožu potekal mednarodni kongres EOS (European Orthodontic Society) s skoraj 2000 udeleženimi specialisti ortodontije, ki nedvomno sodi med največje slovenske strokovne dogodke s področja čeljustne in zobne ortopedije. Organizacija pod vodstvom prof.dr. Maje Ovsenik je bila velik zalogaj, s prostovoljno pomočjo pa so sodelovali tudi številni člani SOD.

Društvo na strokovnih seminarjih občasno pripravlja tudi tematike za izobraževanje drugih
sodelavcev, za ortodontske zobne tehnike in ortodontske asistentke, ki pomembno
prispevajo k delovanju ortodontskih timov. Zadnje razširjeno srečanje je potekalo v Portorožu spomladi 2019 v mandatu predsednice dr. Sande Lah Kravanja.

Člani društva redno aktivno sodelujejo s prispevki tudi na domačih in mednarodnih strokovnih kongresih in simpozijih.

Delovanje v obdobju s covid-19

V obdobju s pandemijo covid-19 se je društvo hitro prilagodilo novonastalim razmeram in omejitvenim ukrepom, ki so pomembno spremenili možnosti  direktne organizacije izobraževalnih dogodkov in strokovnih srečanj. Izobraževalne vsebine in strokovno izpopolnjevanje smo praktično takoj preselili v virtualni svet na spletne platforme, že v mesecu maju 2020 pa je predsednici dr. Sandi Lah Kravanja uspelo organizirati prvi spletni seminar. Mednarodni predavatelj dr. Martin Baxman je predaval o Digitalizaciji v ortodontiji ter o zaključevanju ortodontskih primerov, dr. Sanda Lah Kravanja pa je vodila strokovno stanovski del  z virtualno predstavitvijo dela upravnega odbora v obdobju lockdowna  v 1. valu epidemije covid-19.

Tudi ob tradicionalnem decembrskem prednovoletnem srečanju smo se družili po spletu. Organizirali smo virtualno interdisciplinarno srečanje, na katerega smo povabili tudi kolege specialiste parodontologije in protetike, mednarodno priznani predavatelj dr. Cesare Luzi pa je na daljavo predaval o Protetično vodeni ortodontiji. Ponovno je sledil strokovno-stanovski del, v katerem je predavanje z naslovom Slovenska ortodontijia v obdobju s covid-19 za člane pripravila predsednica dr. Sanda Lah Kravanja.

Tretji, do sedaj zadnji, virtualni dogodek je bil izveden v maju 2021, takoj ob sprostitvi epidemioloških ukrepov po dolgotrajnem zaprtju izobraževalnih dejavnosti in druženj. Slovensko ortodontsko društvo je pripravilo seminar ponovno v živo in z razstavljalci v Domus Medica na Zdravniški zbornici. O Ortodontskem zdravljenju brez ortodontskih aparatov  ter o Digitalizaciji v ortodontiji sta predavala mednarodna strokovnjaka dr. Lorenz Moser in prof. dr. Maja Ovsenik, nekaj članov je predstavilo svoje izkušnje o Ortodontskem zdravljenju z alignerji, sledila pa je redna volilna skupščina, na kateri je bilo izvoljeno novo vodstvo ter upravni odbor z vsemi organi društva. V naslednjem mandatnem obdobju bo društvo še naprej vodila in predstavljala predsednica dr. Sanda Lah Kravanja z ekipo.

Pomembne povezave

Člani Slovenskega ortodontskega društva smo člani svetovnih ortodontskih združenj:

European Orthodontic Society (EOS): https://www.eoseurope.org/
European Federation of Orthodontic Specialists Association (EFOSA): http://www.efosa.eu/
World Federation of Orthodontists (WFO): https://www.wfo.org/
American Association of Orthodontists (AAO): https://www.aaoinfo.org/
Societá Italiana di Ortodonzia (SIDO): http://www.sido.it/
EurAsian Association of Orthodontists (EAO): https://www.eaomembers.org/

Spletna stran združenja

Spletna stran Slovenskega ortodontskega društva, pridružene samostojne strokovne sekcije v okviru Slovenskega zdravniškega društva, je namenjena članom specialistom zobne in čeljustne ortopedije, zdravnikom, zobozdravnikom in študentom, ki iščejo splošne informacije, strokovne vire, informacije o izobraževalnih dogodkih v Sloveniji  in tujini in podatke o dejavnostih članov.

Spletna stran je namenjena vsem, ki se z ortodontijo želijo seznaniti tudi kot pacienti ali iščejo
njim najbližjega specialista.

Vabljeni, da prelistate posamezne  podlistke na spletni strani in se seznanite s strokovnim z delovanjem članov specialistov zobne in čeljustne ortopedije!

 

 

 

NAPOVEDUJEMO

ESTETIKA V ORTODONTIJI IN POMEN SKRBI ZA USTNO ZDRAVJE
19 in 20.5.2023

 

TISKOVNA KONFERENCA O ORTODONTIJI

Februar 2023

SOD PRAZNUJE 30 LET

 

   

 

SODELUJEMO
Spletni pogovor v živo na FB Ustno zdravje na povezavi:  Facebook

V sredo, 18. 11. 2020 ob 18. uri:
V živo sta se pogovarjala prim. Matej Leskošek, dr.dent.med. in predsednica SOD dr. Sanda Lah Kravanja, dr.dent.med, spec. čeljustne in zobne ortopedije

ZDRAVSTVENIPORTAL.SI

Končno vendarle tudi pri nas…

Čakalne dobe v otroški ortod…

Kako rešiti probleme v zoboz…

SOD praznuje že 25.let delovanja

 

   

WFO – Svetovno ortodontsko združenje praznuje 25 let
– SOD pridružen član

Predsednica SOD: Informacije o ortodontskem zdravljenju po pandemiji COVID-19

AKTUALNO

Kako bo ukrepalo Ministrstvo za zdravje za skrajšanje čakalnih vrst v ortodontiji?  Več informacij sledi…


Aktualno v medijih o ortodontijiveč
Minister Aleš Šabeder že bivši minister, obljube ortodontom ostale nerealizirane.
Kako bo ukrepal novi minister Tomaž Gantar?

Novi minister za zdravje Tomaž Gantar  Ministrstvo za zdravje objavilo razpis za nove izvajalce:


Kako bo ukrepal novi minister Janez Poklukar?

Kako bosta ukrepala glede ortodontije novi minister za zdravje Daniel Bešič Loredan in državni sekretar mag. Tadej Ostrc, ki je zobozdavnik?

Minister Bešič Loredan napoveduje:

SEMINARJI DRUGIH ORGANIZATORJEV

Upravni odbor SOD od 2018

ARHIV DOGODKOV SOD:

Digital flash – Free Bonding and Practice Management 14 in 15-04-2023


Novinarska konferenca 15-02-2023


Zdravniška zbornica 14-02-2023


SOD PRAZNUJE 30 LET


MOIP-SIDO Int.Congress, 2022


Forestadent Ibiza, 29. – 01. 10. 2022


Power2Reason Bled, 13. in 14. maj 2022, z mednarodno udeležbo


Spomladansko delovno srečanje SOD – Ljubljana: 2.4.2022


3.spletni seminar SOD: 03.12.2021


Hibridni seminar:
Digitalizacija v ortodontiji in ortodontsko zdravljenje z alignerji – naše izkušnje, 
29. maj 2021, Domus Medica Ljubljana in zoom
– webinar


2. spletni seminar SOD, 5. december 2020, dr. Cesare Luzi webinar.


Prvi webinar SOD: Spomladansko srečanje (Dr. Baxmann, Dr. Lah Kravanja) 23. maj 2020 – webinar


Anketa Slovenska ortodontija v obdobju COVID-19
sledi Spomladanski webinar…..Spomladanski webinarji z American Orthodontics 2020


DECEMBRSKO STROKOVNO SREČANJE SOD Z REDNO LETNO SKUPŠČINO, 20.12. 2019  CBCT V ORTODONTIJI


12. mednarodni kongres novih tehnologij v stomatologiji – 15. – 16. 11. 2019


18.10.2019: Dr. Chris Laspos: Why Invisalign? Ortodontsko zdravljenje z nevidnimi opornicami. 11.10.2019: Prof John Mew, Reading the Face.


PREDAVANJE Dr. M. Milačič in dr. Per C. Rank na MFUL, september 2019  /  Vabilo – 11-9-2019    Vabilo – 12-9-2019


DOLGO ČAKANJE NA ORTODONTA, SVET NA KANALU A, JUNIJ 2019


NOVOSTI V DENTALNI MEDICINI 2019 NA ZZS, 10. IN 11.5.(sodelujemo tudi specialisti ortodontije)


SPOMLADANSKO SREČANJE – PORTOROŽ, 22 in 23.3.2019


TRADICIONALNO STROKOVNO PREDNOVOLETNO SREČANJE, 21. DECEMBER 2018, LJUBLJANA


TISKOVNA KONFERENCA NA ZDRAVNIŠKI ZBORNICI O ČAKALNIH DOBAH V ORTODONTIJI, 2018


3.DNEVNO STROKOVNO SREČANJE, 11.-13. SEPTEMBER 2018, LJUBLJANA


SPOMLADANSKO SREČANJE IN VOLILNA SKUPŠČINA, PORTOROŽ, MAJ 2018


BIOPROGRESSIVE CONTEMPORARY ORTHODONTICS – april 2018


2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013